home

Begrippenlijst

Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen en begrippen die vaak voorbij komen bij deze handelsvorm. Er zijn veel Engelstalige termen die gebruikt worden en die kunnen nadere uitleg verdienen. Dat is ook een reden dat hier in ieder geval begrippen die vaak voorkomen van een korte toelichting worden voorzien.

Aandeel
Een aandeel is een deeltje van een bedrijf. Iemand kan aandelen kopen en speculeren op een stijging om daarna winst te maken bij verkoop. Er kan aan de houders van aandelen, afhankelijk van het bedrijf, dividend worden uitgekeerd. Er worden ook andere rechten ontleend aan het aandeel, zodat de aandeelhouder bijvoorbeeld gerechtigd is om algemene vergaderingen van het bedrijf bij te wonen.

Aandelenfonds
Bij een aandelenfonds wordt de gelegenheid geboden om te beleggen in een beleggingsfonds dat doorgaans uit meerdere soorten aandelen bestaat. Het geld dat wordt ingelegd, wordt besteed aan het beleggen in aandelen.

AEX
De AEX is een afkorting voor de Amsterdam Exchanges IndeX en vormt een graadmeter voor de beurs. De graadmeter is daarbij gebaseerd op de vijfentwintig grootste fondsen op de beurs. Bij het stijging van aandelen van bedrijven op de Amsterdamse effectenbeurs, dan zal de graadmeter stijgen en bij een daling zal de AEX dalen. Aan de hand van de graadmeter kan afgeleid worden hoe het met het beursklimaat in Nederland is gesteld. In andere landen hebben de beurzen andere namen, zoals de Dow Jones index in Amerika.

Assets
Assets is een begrip dat gebruikt wordt in de handel van binaire opties en betrekking heeft op onderliggende producten. Assets zijn onder meer grondstoffen, valuta, indexen en aandelen.

At the money
Dit is een begrip die gebruikt wordt als de onderliggende waarde aan het einde van de looptijd precies gelijk is aan de uitoefenprijs. Het is afhankelijk van de voorwaarden van de broker of er een uitbetaling plaatsvindt of dat er bijvoorbeeld een deel wordt uitbetaald.

Beheervergoeding
Dit is een vergoeding die betrekking heeft op vaste kosten of op variabele kosten die periodiek in rekening worden gebracht voor het vermogensbeheer. Bij het uitbesteden van het beheer van het vermogen kunnen er ook nog andere kosten bij komen kijken.

Beleggen
Om te beleggen wordt er geld geïnvesteerd in aandelen met als doel om rendement te verkrijgen. Er kan zowel op korte termijn als op lange termijn worden belegd in bijvoorbeeld aandelen van een enkel bedrijf of in een aandelenfonds.

Beleggingsportefeuille
Er wordt van een beleggingsportefeuille gesproken indien er belegd is in bijvoorbeeld aandelen, waarbij het totale bezit aan beleggingen de portefeuille vult.

Beleggingsrekening
Een beleggingsrekening biedt de mogelijkheid om zelfstandig aan- en verkopen te doen in bijvoorbeeld aandelen. Er kunnen transacties op het gebied van beleggen mee worden verricht.

Beurs
Met de beurs wordt de plaats bedoeld waar effecten worden verhandeld of andere assets, zoals grondstoffen en valuta. In Nederland is de beurs in Amsterdam gevestigd.

Binaire optie
Een binaire optie is een investering op korte termijn in een van de assets, zoals grondstoffen, valuta, indexen of aandelen met een groot risico en kans op hoge rendementen. Er wordt doorgaans gespeculeerd op een stijging of daling van bijvoorbeeld een specifieke grondstof of aandeel, waarbij er sprake is van een korte looptijd.

Bitcoin
Bitcoin is een vorm van digitaal geld en heeft dezelfde naam als de opensource software die ontwikkeld is om bitcoins te produceren.

Boundary optie
Een boundary optie is een optie die binnen een bepaalde range dient te blijven en wordt ook wel aangeduid als binaire range optie. Bij een juiste voorspelling is de handelaar in the money.

Brokers
Brokers zijn makelaars en in het kader van binaire opties biedt een broker een platform waar gehandeld kan worden.

Call optie
Bij een call optie wordt voorspeld dat de onderliggende waarde van de optie stijgt.

CFD
CFD is de afkorting voor Contract For Difference en is een handelsinstrument om te beleggen. Er wordt tevens de gelegenheid geboden om met een hefboom te beleggen.

Commissionair
Een commissionair heeft als functie te bemiddelen tussen kopers en verkopers van effecten, waarbij er een vergoeding wordt verstrekt als er een transactie plaatsvindt. De vergoeding wordt dan ook wel commissie genoemd

Commodities
Commodities worden gekenmerkt als bulkgoederen, zoals grondstoffen. In het kader van beleggen geldt dat er bijvoorbeeld gehandeld kan worden in koffie, olie of katoen. Vraag en aanbod heeft een grote invloed op de waarde van een commodity.

CySec
CySec is de afkorting voor Cyprus Security and Exhange Commission en staat bekend als een onafhankelijke toezichthouder op financiële markten. Deze commissie verstrekt onder meer licenties aan brokers om de handel in binaire opties toe te staan.

Derivaten
Een derivaat is een beleggingsproduct dat als een afgeleide van een aandeel, index, grondstof, valuta of obligatie gezien kan worden. Bij derivaten is er bij de waarde sprake van een koppeling aan de waarde van een ander product. Het gaat hier om een complex financieel product, zoals om opties, CFD’s en futures die voor de beginners minder geschikt zijn.

Dividend
Bij dividend is er sprake van een soort van winstuitkering die toekomt aan de aandeelhouders van het bedrijf. Doorgaans vindt de dividenduitkering één keer per jaar plaats, maar er zijn bedrijven die dit twee keer doen en dan is er sprake van interimdividend en slotdividend.

Early closure
Hierbij is er sprake van het voortijdig beëindigen van de optie om groter verlies te voorkomen of lagere winst veilig te stellen. Dit instrument kan gebruikt worden bij de handel in binaire opties.

ECB
ECB is de afkorting van de Europese Centrale Bank.

Effecten
Dit zijn verhandelbare rechten in de vorm van bijvoorbeeld aandelen, obligaties of participaties in bijvoorbeeld een vastgoedfonds.

Emissie
Dit betekent dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven door een onderneming of bijvoorbeeld obligaties.

ETF
ETF is de afkorting voor Exchange Trade Fund en is een beleggingsfonds dat verhandeld wordt op de beurs.

Financial Conduct Authority
Dit is een instelling in het Verenigd Koninkrijk dat concurrentie tussen financiële dienstverleners bevordert net als dat innovatie gestimuleerd wordt. Er wordt door deze instelling tevens toezicht gehouden op het naleven van de normen.

Flip
Flip is een instrument dat de gelegenheid biedt om tot vijf minuten voor afloop van de binaire optie de gekozen richting te wijzigen. Dit instrument is door uBinary bedacht en wordt niet standaard door brokers aangeboden.

Forex
Forex Exchange is een markt voor de handel in valutaparen.

Future
Een future is een termijncontract en kan vergeleken worden met een derivaat.

Hedge Fund
Een Hedge Fund is een beleggingsfonds dat zich richt op een stabiele waardevermeerdering ongeacht de situatie in de markt.

Hefboomeffect
Door gebruik te maken van vreemd vermogen wordt de rentabiliteit van het eigen vermogen verhoogd. In het kader van beleggen wordt bedoeld dat met een kleine investeringen grote rendementen kunnen worden behaald.

High yield
Het gaat hier doorgaans om optie die extreem hoge rendementen in het vooruitzicht stellen met de nodige daaraan verbonden risico’s.

High/low
Dit is een binaire optie waarbij voorspeld wordt of een activa aan het einde van de looptijd is gestegen of gedaald.

iDeal
Dit is een Nederlandse vorm van internetbankieren, waarbij alle grote banken zijn aangesloten. Het wordt gebruikt om online betalingen mee te verrichten.

In the money
Daar is sprake van als de binaire optie succes heeft opgeleverd en de voorspelling dan ook juist is geweest.

Indices
Indices is de index van een beurs in het meervoud en heeft betrekking op het gemiddelde niveau van de koersen van aandelen. De index kan stijgen of dalen al naar gelang het sentiment op de beurs en de daaraan gekoppelde waarde van de aandelenkoersen.

Inlegkosten
Dit zijn kosten die eenmalig voldaan dienen te worden bij de aanvang van het gebruikmaken van bijvoorbeeld een dienst of opbouwen van een beleggingsportefeuille.

Institutionele belegger
Dit is een onderneming die zich op professionele wijze bezighoudt met het investeren van geld van derden. Een pensioenfonds wordt bijvoorbeeld als een institutionele belegger gezien net als een beleggingsfonds.

Instrumenten
Met een instrument wordt een methode bedoeld die door een platform beschikbaar wordt gesteld om in binaire opties te handelen.

Internetbroker
Een broker die de gelegenheid biedt om online te beleggen.

Kapitaalmarkt
Dit betreft een markt voor middellange en lange termijntransacties, waarbij waardepapieren verhandeld worden die een langere looptijd dan een jaar hebben.

Koers
De koers is de waarde van bijvoorbeeld een aandeel.

Lock-up tijd
Aan het einde van de looptijd start de lock-up tijd, waarin er niet meer gehandeld kan worden in een optie.

Looptijd
Iedere optie is gebonden aan een bepaalde tijd. De looptijd is de tijd vanaf de start tot en met het einde, waarin de optie verstrijkt.

Midkap
De Midkap is een graadmeter van de beurs die na de AEX de grootste beurswaarde qua aandelen vertegenwoordigen en wordt ook wel aangeduid als de AMX.

MiFID
Dit is de afkorting voor Markets in Financial Instruments Directive en is richtlijn van de Europese Unie.

Mixfonds
Er wordt bij een mixfonds zowel in aandelen als in obligaties geïnvesteerd.

Nasdaq
Dit is een Amerikaanse beurs, waar vooral sprake is van bedrijven die aan de IT-gerelateerd zijn en waar aandelen van worden verhandeld.

Nikkei
Dit is de effectenbeurs van Japan.

Nominale waarde
Dit is de uitgiftewaarde zoals deze op het aandeel staat. Indien er sprake is van een obligatie dan gaat het om de grootte van de schuldvordering.

Obligatie
Hierbij is er sprake van een lening waarbij er ieder jaar aan de obligatiehouders rente wordt uitgekeerd. Obligaties hebben een vaste looptijd.

Obligatiefonds
Dit betreft een fonds dat zich uitsluitend richt op het beleggen in obligaties.

Onderliggende waarde
Dit is de waarde van activa bij de handel in binaire opties.

Out of the money
Deze term wordt gebruikt als een voorspelling bij een transactie in binaire opties niet is uitgekomen.

Paar optie
Bij een paar optie is het de bedoeling om te voorspellen welke van de onderliggende waarde een betere prestatie levert binnen de looptijd.

Participatie
Bij participatie is er sprake van deelname in een beleggingsfonds.

Preferente aandelen
Deze aandelen krijgen boven gewone aandelen voorrang.

Put optie
Het gaat hier om een voorspelling dat de waarde van de optie daalt.

Rendement
De winst die gemaakt kan worden. Het rendement bij binaire opties kan tussen 70 en 90 procent uitkomen.

Staatsobligatie
Dit is een obligatie die door de Staat wordt uitgegeven met een jaarlijkse vaste rente voor de obligatiehouders.

TA-25
Dit is een Israëlische index van Tel Aviv Stock Exchange en geeft de grootste 25 bedrijven weer uit de index TA -100.

Turbo
Turbo is een binaire optie met een zeer korte looptijd, zoals zestig seconden.

WFT
Deze afkorting staat voor de Wet of op het financieel toezicht met regelgeving voor financiële markten.

 

Binaire opties begrippenlijst PDF download